Sophia Loren Imagens

(8.721 fotos)
20 Set 2014
Editorial 
#455866184
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455866168
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455866166
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455866174
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Carlos Slim Helu; Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455866154
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Andy Garcia; Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455866148
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455866152
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455866134
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455866120
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Andy Garcia; Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455866110
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Forest Whitaker; Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455866106
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Andy Garcia; Sophia Loren; Forest W...
20 Set 2014
Editorial 
#455866104
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Forest Whitaker; Andy Garcia; Sophi...
20 Set 2014
Editorial 
#455866102
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Sophia Loren; Forest Whitaker; Jon ...
20 Set 2014
Editorial 
#455866094
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Jon Voight; Andy Garcia; Sophia Lor...
20 Set 2014
Editorial 
#455866084
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Forest Whitaker; Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455866072
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Andy Garcia; Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455866080
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Andy Garcia; Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455866068
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Jon Voight; Andy Garcia; Sophia Lor...
20 Set 2014
Editorial 
#455865566
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Jon Voight; Andy Garcia; Sophia Lor...
20 Set 2014
Editorial 
#455865586
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Jon Voight; Andy Garcia; Sophia Lor...
20 Set 2014
Editorial 
#455865578
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455865602
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455865550
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Jon Voight; Andy Garcia; Sophia Lor...
20 Set 2014
Editorial 
#455865538
Sophia Loren's 80th Birthday Celebration At The Museo Soumaya In Mexico City, Mexico
Por: Jesse Grant
Getty Images Entertainment
Pessoas: Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455832446
Sophia Loren Celebrates Her 80th Birthday In Mexico City - Red Carpet
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sasha Alessandro; Eduardo Ponti; Ca...
20 Set 2014
Editorial 
#455832412
Sophia Loren Celebrates Her 80th Birthday In Mexico City - Red Carpet
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455832428
Sophia Loren Celebrates Her 80th Birthday In Mexico City - Red Carpet
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sasha Alessandro; Eduardo Ponti; Ca...
20 Set 2014
Editorial 
#455832432
Sophia Loren Celebrates Her 80th Birthday In Mexico City - Red Carpet
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Carlos Slim Helú; Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455832420
Sophia Loren Celebrates Her 80th Birthday In Mexico City - Red Carpet
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455832430
Sophia Loren Celebrates Her 80th Birthday In Mexico City - Red Carpet
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455832436
Sophia Loren Celebrates Her 80th Birthday In Mexico City - Red Carpet
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sasha Alessandro; Eduardo Ponti; Ca...
20 Set 2014
Editorial 
#455832434
Sophia Loren Celebrates Her 80th Birthday In Mexico City - Red Carpet
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sasha Alessandro; Eduardo Ponti; Ca...
20 Set 2014
Editorial 
#455832438
Sophia Loren Celebrates Her 80th Birthday In Mexico City - Red Carpet
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455832422
Sophia Loren Celebrates Her 80th Birthday In Mexico City - Red Carpet
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sasha Alessandro; Eduardo Ponti; Ca...
20 Set 2014
Editorial 
#455832406
Sophia Loren Celebrates Her 80th Birthday In Mexico City - Red Carpet
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455832444
Sophia Loren Celebrates Her 80th Birthday In Mexico City - Red Carpet
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Carlos Slim Helú; Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455832416
Sophia Loren Celebrates Her 80th Birthday In Mexico City - Red Carpet
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sasha Alessandro; Eduardo Ponti; Ca...
20 Set 2014
Editorial 
#455832414
Sophia Loren Celebrates Her 80th Birthday In Mexico City - Red Carpet
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren
20 Set 2014
Editorial 
#455832408
Sophia Loren Celebrates Her 80th Birthday In Mexico City - Red Carpet
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren
18 Set 2014
Editorial 
#455670242
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
18 Set 2014
Editorial 
#455669900
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren
18 Set 2014
Editorial 
#455669898
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Carlo Ponti; Sophia Loren
18 Set 2014
Editorial 
#455669896
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren
18 Set 2014
Editorial 
#455669880
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren; Carlos Slim Helú
18 Set 2014
Editorial 
#455669874
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Carlo Ponti; Sophia Loren
18 Set 2014
Editorial 
#455669862
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren; Carlos Slim Helú
18 Set 2014
Editorial 
#455669868
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren; Carlos Slim Helú
18 Set 2014
Editorial 
#455669876
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren; Carlos Slim Helú; Raf...
18 Set 2014
Editorial 
#455669858
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Carlos Slim Helú; Sophia Loren; Car...
18 Set 2014
Editorial 
#455669598
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren; Carlos Slim Helú
18 Set 2014
Editorial 
#455669564
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren; Carlos Slim Helú
18 Set 2014
Editorial 
#455669582
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren
18 Set 2014
Editorial 
#455669562
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren
18 Set 2014
Editorial 
#455669546
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren
18 Set 2014
Editorial 
#455669556
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren
18 Set 2014
Editorial 
#455669540
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren; Carlos Slim Helú
18 Set 2014
Editorial 
#455669554
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren
18 Set 2014
Editorial 
#455669532
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren
18 Set 2014
Editorial 
#455669536
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Carlo Ponti; Carlos Slim Helú; Rafa...
18 Set 2014
Editorial 
#455669526
Sophia Loren Exhibition Celebrating Her 80th Birthday In Mexico City
Por: Victor Chavez
WireImage
Pessoas: Sophia Loren
página seguinte

Sophia Loren Imagens

Página de 146